Он чакты же жүздөгөн баш малдары бар бай үй-бүлөлөр жөлөкпул алган учурлар болду беле? Жөлөкпулдарды дайындоодо сиз айыл чарба жаныбарларын эсепке аласызбы?

Ооба эсепке алабыз, анткени алар киреше берет. 2010-жылдан тартып жөлөкпулга муктаждыгын аныктоодо короо жайында бар айыл чарба жаныбарлар, алар уйлар жана козу-эчкилер, 2013-жылдан тартып жылкылар, кунажындар, букалар, торпоктор жана өгүздөр эсепке алына баштаган.

Маалымат катары:  эгерде үй-бүлө 1-9 мүчөдөн турса жана чарбасында 3 жана андан көп ую,  же 2 жана андан көп кунажыны, букасы, бир жаштан өткөн ургаачы торпогу жана өгүзү, же 2 жана андан көп жылкысы, же 25 жана андан көп кой-эчкиси болсо; эгерде үй-бүлө 10 жана андан көп мүчөдөн турса жана чарбасында        4 жана андан көп ую, же 3 жана андан көп кунажыны, букасы, бир жаштан өткөн ургаачы торпогу жана өгүзү, же 3 жана андан көп жылкысы, же 35 жана андан көп кой-эчкиси болсо жөлөкпул чектелбейт.