Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын логотибинин эскизин иштеп чыгуунун конкурсу тууралуу жобо

Кыргыз Республикасынын
Эмгек жана социалдык өнүгүү
Министрлигинин 2019-жылдын
«16» октябрындагы №126
жана
Кыргыз Республикасынын
Экономика министрлигинин
2019-жылдын «16» октябрындагы
№55 биргелешкен буйругуна тиркеме

 Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын логотибинин эскизин иштеп чыгуунун конкурсу тууралуу жобо

 1. Жалпы жобо                         

1.Кыргыз Республикасында Турактуу өнүгүүнүн максаттарынын логотибинин эскизин иштеп чыгуунун конкурсу (мындан ары – Конкурс)  Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2019-жылдын 13-сентябрындагы №541 буйругунун 4-пунктуна ылайык, туруктуу өнүгүүнүн глобалдуу максаттарын улутташтыруу үчүн жана Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүгүү максаттарын алдыга жылдыруу максатында өткөрүлөт.

2.Конкурс Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлөт.

3.Конкурсту өткөрүүнүн тартиби жана шарты ушул жобо менен жөнгө салынат.

2.Терминдер жана аныктамалар

 1. Туруктуу өнүгүү максаттары (ТӨМ)- бул БУУнун бардык мамлекет-мүчөлөрү 2030-жылга чейин жетүүгө макулдашкан, 17 глобалдуу максаттар жана 169 тиешелүү милдеттер. БУУ Башкы Ассамблеясынын 70-сессиясында(2015-жылдын сентябры) Кыргыз Республикасы, аны менен бирге БУУ мүчө-мамлекеттери «Биздин дүйнөнүн кайра түзүлүшү: 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» Резолюциясын жактырышкан.

ТӨМ бөлүнбөс жана комплекстүү мүнөздөрдү алып жүрүү менен туруктуу өнүгүүнүн бардык үч компонентин: экономикалык, социалдык жана экологиялык теӊдемдилигин камсыз кылат. ТӨМ жакырчылыкты жоюуга, планетанын ресурстарын сактоого жана бардыгы үчүн бакубат турмушту камсыздоого багытталган.

1-максат: Дүйнөдө жакырчылыкты жана анын бардык түрүн жоюу.

2-максат: Ачкачылыкты жеӊүү, тамак-аш коопсуздугун камсыздоо, тамактанууну жакшыртуу жана айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

3-максат: Дени сак жашоо образын камсыздоо жана бардык курактагы ар бир адамдын бакубаттуулугу үчүн көмөктөшүү.

4-максат: Ар тараптуу жана адилеттүү, сапаттуу билим берүүнү камсыздоо жана бардыгы үчүн окуу мүмкүнчүлүгүн түзүү.

5-максат: Гендердик теӊдүүлүккө жетүү жана бардык аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеӊейтүү.

6-максат: Суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну жана бардыгы үчүн санитарияны камсыз кылуу.

7-максат: Ишеничтүү,арзан, туруктуу жана заманбап электр энергиясына болгон жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.

8-максат: Туруктуу, ар тараптуу экономикалык өсүшкө, бардыгы үчүн татыктуу жумуш жана өндүрүштүк иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү.

9-максат: Ийилме инфраструктураны түзүү, ар тараптуу жана туруктуу индустриализацияга көмөктөшүү жана инновацияга түрткү болуу.

10-максат: Өлкө ичинде жана алардын ортосунда  теӊсиздикти азайтуу.

11-максат: Шаарларды жана калктуу конуштарды ачык, коопсуз, ыӊгайлуу жана туруктуу кылуу.

12-максат: Өндүрүштүн жана керектөөлөрдүн туруктуу моделин камсыз кылуу.

13-максат: Климаттын өзгөрүшү жана анын кесепеттери боюнча күрөшүүнүн шашылыш чараларын кабыл алуу.

14-максат: Туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгында океандарды, деӊиздерди жана деӊиз ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана сактоо.

15-максат: Кургактыктагы экосистеманы калыбынка келтирүү жана сактоо жана аларды сарамжалдуу пайдаланууга көмөктөшүү, токойлорду сарамжалдуу пайдалануу, чөлгө айланып калуу менен күрөшүү, жердин деградация процессин артка кайтаруу жана биоартүрдүүлүктүн жоголуу процессин токтотуу.

16-максат: Туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарында социалдык тоскоолдуктардан тынчтыкка умтулган жана эркин коомду түзүүгө көмөктөшүү, бардыгы үчүн адилеттүү сотко болгон жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана бардык деңгээлдерде натыйжалуу , отчеттуу мекемелерди түзүү.

17-максат: туруктуу өнүгүүгө жетүүнүн каражаттарын бекемдөө жана туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарында глобалдуу өнөктөштүк механизм иштерин активдештирүү

 1. Улуттук ыктыярдуу сереп (мындан ары – УЫС) –Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруунун жүрүшүндө бул процесстин жардамы менен өлкөнү изилдеп чыгат жана баалайт. 2020-жылдын июль айында Кыргыз Республикасы БУУнун Саясий форумунда улуттук ыктыярдуу серептин туруктуу өнүгүүсү боюнча жогорку деӊгээлин көрсөтөт.

3.Конкурстун максаты

6.Өлкөнүн улуттук иденттүүлүгүн жана маанисин чагылдырган ТӨМдүн уникалдуу, кызыктуу, унутулгус логотибин түзүү.

4. Конкурстун уюштуруучулары

7. Конкурстун уюштуруучулары болуп төмөнкүлөр саналат:

-Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

– Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри

8.Уюштуруучулар төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

– катышуучулардын билдирмелерин жана конкурстук иштерин  кабыл алуу;

– конкурсту маалыматтык колдоо;

– конкурстук иштерге экспертиза жүргүзүү;

– конкурстун финалистерин аныктоо жана аны УЫСты даярдоо боюнча координациялык комиссияга бекитүү үчүн киргизүү

 1. Конкурстун уюштуруучулары төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

– бардык катышуучулар үчүн бирдей шартты;

– расмий жарыялаган күндөн  эрте конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды таратууга жол бербейт.

 1. Конкурс жөнүндө маалымат, ошондой эле конкурс жөнүндө жобо уюштуруучулардын расмий веб-сайтына жана башка массалык маалымат каражаттарына жарыяланат.
 2. Уюштуруучулар ушул жобого өзгөртүүлөрдү расмий веб-сайтка жана башка массалык маалымат каражаттарына милдеттүү түрдө жарыялоо менен өзгөртүүлөрдү киргизүү укугуна ээ. 

5. Конкурстун катышуучулары   

12.Конкурска дизайндагы компетенцияларга ээ, конкурстун шарттарына ылайык кокурстук ишин көргөзгөн, каалаган физикалык (18 жаштан өйдө курактагы ) жана юридикалык жактар катышка алат.

13.Ар бир катышуучудан үчтөн көп эмес конкурстук иш кабыл алынат.Ар бир конкурстук ишке жеке катар номери ыйгарылат.

14.Катышуучулар Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын 16-беренесинде каралган, логотиптин эскиздери боюнча мүлктүк укуктарды берүү менен бирге, конкурстук ишти акысыз негизде Интернет тармагына жүктөөгө, аны Кыргыз Республикасынын аймагында телерадиоберүүлөрдө жана сырткы жарнактарда колдонууга, ошондой эле массалык басма сөз каражаттарында жарыялоого берет.

6. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби

15.Конкурс бир этап менен жүргүзүлөт. Бул этаптын максаты мыкты конкурстук иштерди тандап алуу болуп саналат.  (үчтөн ашык эмес)

16.Конкурсту өткөрүүнүн мөөнөтү:

– өтүнмөлөрдү жана конкурстук иштерди кабыл алуу 2019-жылдын 21-окятбрынан тартып 22- ноябрына чейин жүргүзүлөт ;

– конкурстук иштерди карап чыгуу, тандап алуу жана УЫСты даярдоо боюнча координациялык комиссиянын кароосуна киргизүү 2019-жылдын 25-ноябрынан 13-декабрына чейин болот;

– 17. Уюштуруучулар берилген өтүнмөлөрдөн жана конкурстук иштерден төмөнкү негиздерде баш тартууга укуктуу:

 • – катышуучулар өтүнмөнү жана конкурстук ишти белгиленген тартипте бербесе;
 • Өтүнмө жана конкурстук иштер талаптарга жооп бербесе.

18.Массалык маалымат каражаттарына конкурсту өткөрүү жөнүндө маалымат жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги конкурстун катышуучуларына коюлган талаптарды түшүндүрүү боюнча маалыматтык кампанияларды өткөрөт.

7. Конкурстук иштерге талаптар

 1. Конкурстук иштер конкурс жөнүндө ушул жободо белгиленген талаптарга жооп бериши керек.
 2. Конкурсттук ишти тариздөө үчүн өтүнмөнүн жана техникалык талаптардын формасы ушул жобонун тиркемесинде (1 жана 2-тиркемелер)белгиленген.
 3. Катышуучу конкурстук ишти жөнөтүү менен төмөнкүлөрдү ырастайт:

– башка адамдардын интеллектуалдык менчик укугун бузбайт;

– конкурстун максаттарына ылайык келет;

– башка катышуучулардын же башка адамдардын кадыр-баркына жана ар-намысына шек келтирбейт;

– этикага жана/же цензурага жатпаган билдирүүлөр/ сүрөттөрдү камтыбайт;

 1. Конкурстук комиссия конкурстук иштер белгиленген талаптарга ылайык келгендиги жөнүндө чечим кабыл алат.
 2. Конкурстук комиссия конкурстук иштердин автордук жана түп нускалуулугун  белгиленген тартипте текшерүүгө салуу укугун өзүнө калтырат.
 3. Катышуучу үчүн материалдар 2019-жылдын 22-ноябрында саат 18:00гө чейин конкурстук комиссиянын (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министри) катчылыгына жиберилиши керек. 

 8.Конкурстук комиссия

 1. Конкурсттук иштерди тандап алууну конкурсттук комиссия жүргүзөт.
 2. Конкурсттук комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:
 • Кыргыз Республикасынын Экономика министринин орун басары, , экономика маселелери, анын ичинде региондорду өнүктүрүү маселелери боюнча улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу тобунун жетекчиси.
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары, социалдык маселелер, анын ичинде региондорду өнүктүрүү маселелери боюнча улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси;
 • Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басары, башкаруу, сот, укук коргоо системасын реформалоо жана башка аймактык контекст менен байланышкан маселелер боюнча улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөкараштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо маселелери, анын ичинде региондорду өнүктүрүү маселелери боюнча улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси;
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын улуттук артыкчылыктарын, анын ичинде региондук контекстти эске алуу менен Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүнү мониторингдөө жана баалоо маселелери боюнча улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси;
 • министрдин орун басары – Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Туризм департаментинин директору; социалдык маселелер, анын ичинде аймактырады өнүктүрүү маселелери боюнча улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу топтун мүчөсү;
 • – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын  орун басары
 • – Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун төрагасы; (макулдугу боюнча)
 • – Кыргыз Респубдикасындагы БУУнун ТӨМ боюнча коммуникациялык        маселелерди көзөмөлдөгөн түзүмдүн төрагасы.
 1. Конкурстук комиссиянын мүчөлөрү отурумдарга башка бирөөнү алмаштыруу укугу жок , жеке өзү катышат.
 2. Конкурстук комиссиянын төрагасынын чакыруусу боюнча конкурстук комиссиянын отурумуна башка адамдар, добуш берүү укугу жок катыша алат.

29.Конкурстук комиссиянын чечими көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

30.Конкурстук комисссия көрсөтүлгөн иштерди карап чыгат жана эӊ мыкты иштерди – конкурстун финалисттерин(үч иштен көп эмес) аныктайт. Конкурстук ишти баалоо барагынын формасы тиркелет. (3-тиркеме)

31.Эӊ жогорку баллды топтоо менен тандалып алынган конкурстук иштер улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча координациялык комиссияга кароого жөнөтүлөт.

32.Конкурстук иштер авторго же   укуктуу ээсине кайтарылбайт.

33.Конкурстун жыйынтыгы комиссия кол койгон протокол менен таризделет.

34.Конкурстук комиссиянын отурумунун жүрүшүндө протоколду  жүргүзүүнү катчы ишке ашырат.

9. Жыйынтыгын чыгаруу жана жеӊүүчүлөрдү сыйлоо 

 1. УЫСты даярдоо боюнча координациялык комиссия кимдин логотибин ТӨМдүн маанисин чагылдырган, уникалдуу, кызыктуу, унутулгус деп тапса, ошол абсолюттук жеӊүүчү деп жарыяланат.
 2. Конкурстун жыйынтыгы боюнча маалыматтар уюштуруучулардын расмий веб-сайтына жана массалык маалымат каражаттарына жүктөлөт.
 3. Женүүчү Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын 16-беренесинде каралган мүлктүк укуктарды Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине өткөрүп берет.

38.Бекитилген логотип белгиленген тартипте  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик
жана инновациялар мамлекеттик кызматына жөнөтүлөт.

39.Конкурстун жыйынтыгы боюнча абсолюттук жеӊүүчү  3-муундагы  iPad Pro (12.9 дюйма) алат. Калган финалисттер эстелик белектери менен сыйланышат.

40.Сыйлоо фонду менен байланышкан чыгымдар өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражатынан каржыланат.

41.Тараптардын мамилесинен  пайда болушу мүмкүн болгон, конкурсту өткөрүүгө байланышкан   талаштар      Кыргыз Республикасынын   колдонуудагы мыйзамдарынын алкагында чечилет.

Тиркеме 1 – Жүктөө

Тиркеме 2 – Жүктөө

Тиркеме 3 – Жүктөө