Министрлик

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө

Бишкек шаары, 2015-жылдын 28-декабры № 888

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 5-ноябрындагы № 11-VI “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө” токтомуна, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

– Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкаруу схемасы 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык министрлиги Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин укуктук мураскери экендиги белгиленсин.

3. Төмөнкүлөр өзгөртүп түзүлсүн:

– Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаменти Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаментине;

– Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борборуна;

– Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борборуна;

– Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесине;

– Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемеси Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемесине.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-апрелиндеги № 169 “Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык коргоо боюнча министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– аталышындагы жана 7-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык коргоо боюнча министрлиги” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин атайын каражаттары жөнүндө жобонун аталышындагы, преамбуласындагы жана 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-июлундагы № 429 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– преамбуласы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:”;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору жөнүндө жободо:

аталышындагы жана 1-пунктундагы ар кандай жөндөмөдөгү “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-пунктунда:

– бешинчи абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттердин алтынчы абзацындагы “Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Министерстве труда и социального развития” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

– жогоруда аталган токтомдун 5-тиркемесинин 6-пункту “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги” деген сөздөрдөн кийин “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги,” деген сөздөр менен толукталсын.

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-августундагы № 511 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлигине деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– преамбуласы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:”;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин уставында:

аталышындагы жана 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-пунктунда:

– экинчи абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттердин үчүнчү абзацындагы “Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Министерства труда и социального развития” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы № 517 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаменти жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– преамбуласы төмөнкү редакцияда берилсин:

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:”;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаменти жөнүндө жободо:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы ар кандай жөндөмөдөгү “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4-пунктунда:

– экинчи абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– үчүнчү абзацтын мамлекеттик жана расмий тексттериндеги “Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Министерстве труда и социального развития” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы № 570 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

– аталышындагы жана 2-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 1, 3 жана 4- пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору жөнүндө жободо:

аталышындагы жана 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

6-пунктунда:

– үчүнчү абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттердин төртүнчү абзацындагы “Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Министерстве труда и социального развития” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– в) пунктчасынын жетинчи, сегизинчи жана он үчүнчү абзацтарындагы 13 жана 14, 11-пунктарындагы “Социалдык” деген сөз “Эмгек жана социалдык” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-июнундагы № 406 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемесин түзүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– аталышы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемеси жөнүндө”;

– 2-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемеси жөнүндө жободо:

аталышындагы жана 1-пунктундагы ар кандай жөндөмөдөгү “Социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-пунктунда:

– бешинчи абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттердин алтынчы абзацындагы “Социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Министерстве труда и социального развития” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

11. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 121 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомунун 1, 3 жана 4-пункттары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 122 “Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маселелери жөнүндө” токтому;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө” токтомунун 1-пункту;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 252 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 121 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-июнундагы № 311 “Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Тышкы миграция департаментин кайра уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомунун 1, 2, 3 жана 5-пункттары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-июнундагы № 347 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтомунун 9-пункту.

12. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги:

– ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл чараларды көрсүн;

– өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

13. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

14. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын “КР Өкмөтүнүн Ченемдик актылары” тиркемесинде 2015-жылдын 31-декабрында N 23-24 (500-501) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Т.СариевПриложение 2